okres Chrudim

Seznam obcí:
Heřmanův Městec, Chrudim, Kostelec u Heřmanova Městce, Perálec, Rozhovice

Heřmanův Městec


kostel sv. Bartoloměje

Pozoruhodný pozdně barokní kostel z let 1756-61 od Františka Tomáše Jedličky. Kostel postaven nově na místě původního kostela, který v roce 1740 vyhořel. Cenné nástropní malby v lodi jsou od Františka Xavera Palka z roku 1762, v presbytáři od Jana Qurina Jahna z pozdější doby. Iluzivní malby oltáře asi od Josefa Kramolína, oltář a kazatelna jsou dílem bratří Pacáků. Plastiky na průčelí jsou od Kajetána Beuthla. Gotická křtitelnice je z roku 1436. Z podzemních krypt je přístupná hrobka Žerotínů. Zvony, kterými byla vybavena věž vysoká téměř 37 metrů, padly za oběť světovým válkám. Naposledy byly odvezeny čtyři zvony v roce 1942. Kostel byl několikrát upravován (liturgický prostor roku 1965) a opravován – naposledy v roce 2002.kostel Zvěstování Panny Marie

Hřbitovní jednolodní pozdně gotický kostel s odsazeným kněžištěm z konce 16. století. Soušasnou podobu získal kostel v 18. století, kdy bylo roku 1776 upraveno hlavní průčelí, a v roce 1791 byl rozšířen o sakristii. V interiéru je barokní vyřezávaný oltář Zvěstování Panny Marie z roku 1740 a tzv. šporkovské lavice. V ohradní zdi stojí barokní zvonice s dřevěným patrem v dnešní podobě z roku 1711.synagoga

Barokní synagoga z roku 1760. Roku 1870 přestavěna novorománsky architektem Františkem Schmoranzem. K bohoslužbám se synagoga užívala do roku 1940. Roku 1948 koupila synagogu Českobratrská církev evangelická, ale příliš se o ni nestarala. V roce 1986 ji koupilo město a počalo s obnovou. V letech 1992-2001 byla synagoga se sousední židovskou školou nákladně opravena.kostel Církve československé husitské

Kostel postaven v letech 1929-30 Emanuelem Dostálem podle projektu architekta Ferdinanda Potůčka z Pardubic. Budova puristicko-konstruktivistického směru je 28 metrů dlouhá, věž dosahuje výšky 20,2 metru. Základní kámen byl položen 21.7.1929, slavnostní otevření se konalo 21.9.1930. V průčelí bohoslužebné síně je velký nástěnný freskový obraz „Usmíření“ od Václava Kučery z roku 1932.kaple sv. Jiří

Raně barokní kaple z roku 1680.Kostelec u Heřmanova Městce


kostel sv. Petra a Pavla

Původně románský kostel, byl součástí opevněného hradu, oblopený příkopy a valy. Dnes je gotický ze 14. století. Regotizován byl roku 1898 architektem Františkem Schmoranzem, při tom byla odstraněna barokní cibulová věž a nahrazena štíhlým jehlanem. Budova kostela má dvě lodě a dva presbytáře. Hlavní větší presbytář je zavřen třemi boky, menší dvěma. V presbytáři jsou gotická okna, klenutí má křížová žebra a svorníky jsou kruhové s rozetami. Vchod do sakristie je gotický. Nejvzácnější památkou v kostele je sanktuárium s dřevěnými dvířky z venku pobytými železem. V apsidě kostela jsou nástěnné středověké malby z poloviny 16. století, které vyobrazují 9 z údajných 12 loupeživých rytířů – pánů z Mrdic, kteří se skrze modlitby snaží dojít božího odpuštění za svůj hříšný život. Ve druhé polovině 17. století byl do kostela pořízen bohatě vyřezávaný dřevěný oltář s obrazem sv. Šimona od Samuela Gindtera.Perálec


kostel sv. Jana Křtitele

Gotický kostel z roku 1321, kdy ho posvětil pražský biskup Jan z Dražic. Z té doby presbytář a portál na severní straně lodi. Loď přistavěna roku 1765 a kostel zbarokizován. Je jednolodní, s pětiboce zakončeným presbytářem, sakristií na severní straně, hranolovou věží na severní a šnekovým schodištěm na západní straně lodi. Presbytář sklenut polem křížové klenby a paprsčitě v závěru, loď plochostropá. Při opravě v roce 1928 objeveny gotické nástěnné malby z 1. poloviny 14. století. Hlavní oltář ze začátku 18. století. Kazatelna s figurálním reliéfem Dobrého pastýře od V. Zacha z Perálce z roku 1747, dřevořezba Panny Marie v presbytáři z 2. poloviny 16. století. Kostel naposledy opraven v letech 1993-97.Rozhovice


kostel sv. Petra a Pavla

Původně gotický kostel doložený k roku 1349, přestavěn barokně v 1. polovině 18. století, vnějšek upraven novorománsky v letech 1895-98 podle návrhu architekta Fr. Schmoranze. Je jednolodní, s trojboce uzavřeným presbytářem s věží se sakristií v přízemí po jižní straně. Presbytář a loď plochostropé, sakristie zaklenuta valenou klenbou. Stěny presbytáře pokrývá moderní freska monumentálních rozměrů vytvořená v letech 1969-79 malířem Vojmírem Vokolkem. Původní barokní zařízení z doby kolem roku 1700 vč. hlavního oltáře se sochami sv. Antonína, Václava a Ludmily, obrazem sv. Petra a Pavla, obnoveného roku 1860, zlikvidoval Vojmír Vokolek a nahradil ho svým zařízením, stlučeným z prken, špalků a plechu. Ani to se nedochovalo a bylo v letech 2002-05, kdy došlo k celkové opravě kostela, nahrazeno novodobým. Ve věži je zvon vyrobený roku 1562 v Kutné Hoře. Druhý menší zvon nepřečkal válečné rekvizice. Po první světové válce byl nalezen v Hamburku a roku 1925 vrácen na věž, po druhé světové válce definitivně zmizel.