okres Opava

Seznam obcí:
Dolní Benešov, Háj ve Slezsku, Hrabyně, Jilešovice, Kozmice, Kravaře, Mokré Lazce, Nové Sedlice, Opava, Štítina, Zábřeh

Dolní Benešov


kostel sv. Martina

9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009

Hodnotný jednolodní farní kostel vystavěný po roce 1669, po roce 1747 byl přestavěn barokně. Věž pochází z roku 1860.

mapa

kaple sv. Kříže

9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009

Novogotická cihlová kaple z konce 19. století.

mapa

Háj ve Slezsku


kostel sv. Valentina

9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009

Historizující kostel z let 1910-11. Základní kámen byl posvěcen 12. června 1910, kostel posvětil 17. září 1911 světící biskup olomoucký Dr. Karel Wisnar. Kostel postavila podle vlastních plánů firma Fr. Grossmann a Fr. Fiala, architekti a stavitelé v Moravské Ostravě.

mapa

Hrabyně


kostel Nanebevzetí Panny Marie

9.8.2009 9.8.2009

Novodobý historizující farní poutní kostel z let 1885-87 s chráněným souborem osmi barokních plastik andílků na fasádě od Jana Scherhaufa.

mapa

Jilešovice


kostel

9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009

mapa

Kozmice


kostel sv. Floriána

9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009

Kostel z let 1934-36.

mapa

Kravaře


kostel sv. Bartoloměje

9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009

Farní kostel je monumentální trojlodí katedrálního půdorysu, dokončené roku 1896 ve stylu severoněmecké cihlové gotiky, na místě starší renesanční stavby z 2. poloviny 16. století, z níž se dochovala věž. Stavitelem chrámu byl kravařský Josef Seyfried. Výzdoba kostela probíhala průběžně od roku 1896 a poslední větší úpravy interiéru byly provedeny v polovině 50. let 20. století. V kostelní věži dnes visí zvony z let 1641, 1664 a dva z roku 1995.

mapa

kostel sv. Mikuláše

9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009

v části Kouty

Kostel z roku 1928.

mapa

Mokré Lazce


kostel sv. Jana Křtitele

9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009

Hodnotný farní jednolodní renesanční kostel z konce 16. století. Věž postavena v roce 1838, sakristie roku 1854.

mapa

Nové Sedlice


kostel

9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009

mapa

Opava


konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie

31.8.2018 31.8.2018 31.8.2018 31.8.2018 31.8.2018 31.8.2018

Farní chrám Řádu německých rytířů založený počátkem 13. století, dobudovaný ve stylu slezské cihlové gotiky ve 14. století na místě románské baziliky. Barokizován v interiéru v 18. století, od roku 1996 konkatedrála ostravsko-opavského biskupství. Interiér s obrazy I. Raaba, P. I. Leichera, I. Günthera a s epitafem Karla z Lichtenštejna od J. G. Lehnera.

mapa

kostel sv. Ducha

31.8.2018 31.8.2018

V jádru gotický kostel založen spolu s minoritským klášterem v polovině 13. století. Barokně přestavěn a rozšířen koncem 17. a v polovině 18. století, věž dostavěna roku 1827 A. Englischem. V kryptě uloženy pozůstatky opavských Přemyslovců.

mapa

kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty

31.8.2018 31.8.2018 31.8.2018

Kostel založen v polovině 14. století, z té doby dochován presbytář, přestavěn v polovině 15. století, kdy vznikla sakristie a nad ní pokladnice, později upravená na oratoř. Nynější podoba kostela je výsledkem jeho barokizace po požáru roku 1689. Ta proběhla na přelomu 17. a 18. století a kostel při ní získal věž nad západním průčelím. Další přestavby pak probíhaly na počátku 19. století, kdy průčelí prošlo klasicistní úpravou. Roku 1890 byla upravena věž Juliusem Lundwallem, byla zděná a špičatá, roku 1945 ji nahradila dřevěná věž, stejně jako v baroku krytá bání. V presbytáři barokní oltář s obrazem opavského rokokového malíře Ignáce Günthera.

mapa

kostel sv. Václava

31.8.2018 31.8.2018 31.8.2018 31.8.2018

Gotický kostel budován od roku 1291, dokončen a vysvěcen olomouckým biskupem roku 1336. V té době měl podobu bazilikálního trojlodí, které bylo členěno osmi pilíři ve dvou řadách. V jeho dlouhém a vysokém presbytáři s pětibokým závěrem a dvěma bočními kaplemi zůstalo zachováno několik původních pamětihodností, především vzácná fresková výzdoba. V průběhu let několikrát kostel vyhořel, barokně přestavěn byl v letech 1732-35, kdy bylo nahrazeno původní gotické zaklenutí lodě a presbytáře valenou klenbou s freskovou výmalbou zpodobňující svatováclavské legendy. Roku 1786 byl kostel zrušen a sloužil jako vojenské skladiště. Následovala postupná likvidace některých částí kostela, např. věže, místo vstupního portálu byla instalována široká vrata, zanikl polygonální závěr presbytáře, který nahradila rovná stěna. Od konce 60. let 20. století kostel postupně obnovován, v letech 1999-2001 obnovena fasáda, o pět let později dokončena renovace interiéru, dnes využíván pro kulturní účely.

mapa

kostel sv. Vojtěcha

31.8.2018 31.8.2018 31.8.2018 31.8.2018

Původně gotický kostel ze 14. století, zasvěcený od 16. století do roku 1964 sv. Jiří. Radikálně barokně přestavěn jezuity v letech 1676-81. Interiér s freskami F. G. Ecksteina silně poškozen v roce 1945.

mapa

bývalý evangelický kostel

31.8.2018 31.8.2018 31.8.2018

Novogotický kostel postaven v letech 1896-99 podle projektu F. Hickela pro Evangelickou církev a. v. V letech 1976-79 adaptován pro okresní archiv v Opavě.

mapa

kaple sv. Alžběty

31.8.2018 31.8.2018 31.8.2018

Původně gotická kaple, později kostelík, vybudována Řádem německých rytířů, klasicistně přestavěna roku 1842. Od roku 1970 kapli využívá pravoslavná církev. V interiéru dochován obraz sv. Alžběty Durynské od F. I. Leichera.

mapa

kostel sv. Hedviky

31.8.2018 31.8.2018 31.8.2018 31.8.2018 31.8.2018 31.8.2018 31.8.2018

Kostel postaven jako památník obětem 1. světové války podle projektu Leopolda Bauera v letech 1933-38. Postaven na půdorysu latinského kříže, jehož břevna tvoří boční kaple. Padesát čtyři metrů vysoká věž je zakončena baldachýnem a křížem a je spolu s průčelím rytmizována železobetonovými pilíři konstrukce. Loď valeně klenutá. Výzdoba kostela byla přenechána výhradně místním umělcům, v interiéru malby Paula Gebauera a bronzové reliéfy Heleny Scholzové-Železné. Kostel po vybudování dlouho nesloužil duchovním účelům, neboť za druhé světové války sloužil jako vojenské skladiště a věž jako pozorovatelna Luftwaffe. Po válce byl využíván pro účely Zdravotnického zásobování a jeho vnitřek byl rozdělen do tří pater, propojených výtahem. V letech 1992-93 nově upraven a 16. října 1993 vysvěcen u příležitosti 750. výročí smrti sv. Hedviky.

mapa

kostel Nejsvětější Trojice

31.8.2018 31.8.2018 31.8.2018 31.8.2018

Kostel postaven na místě původního kostela z 15. století. Současná podoba pochází z poloviny 19. století. V letech 1905-07 byla nahrazena věž z poloviny 19. století novou zděnou hranolovou věží, zakončenou ortogonálně a helmicí s otevřenou lucernou. V roce 1997 byl kostel zasažen povodněmi a poté rekonstruován. V interiéru gotický deskový obraz Nejsvětější Trojice z roku 1473.

mapa

kaple Povýšení sv. Kříže

31.8.2018 31.8.2018

Původní kaple byla vystavěna patrně roku 1864 jako jednolodní objekt s odsazeným rovně ukončeným presbytářem, pro který byl opatřen křídlový deskový oltář z 15. století od Jana Hennekena van Wouvere a zlatá monstrance. Potřeba většího prostoru klášterní svatyně vyvolala stavbu současné novogotické kaple postavené v letech 1903-08. Je jednolodní s pětibokým presbytářem, jižní štít je doplněn drobnou osmibokou a jehlancovitě zakončenou věžičkou. Vnitřek zaklenut hvězdovou klenbou, presbytář je uzavřen jednodušší paprsčitou žebrovou klenbou. Kaple byla restaurována a nově vysvěcena roku 1994.

mapa

kostel sv. Jana

31.8.2018 31.8.2018

mapa

kostel sv. Kateřiny

1.9.2018 1.9.2018 1.9.2018 1.9.2018

Původní kostel z druhé poloviny 14. století přestavěn po požáru roku 1764 a do dnešní podoby roku 1806, kdy došlo k prodloužení kostela a výstavbě hranolové věže s cibulovou bání, lucernou a makovicí. V interiéru se nachází 14 obrazů křížové cesty od Jana Lukáše Krackera z roku 1761, přenesených sem roku 1796 ze zrušeného kostela sv. Barbory.

mapa

kaple sv. Kříže

1.9.2018 1.9.2018 1.9.2018 1.9.2018

Gotická kaple založena roku 1390 knížetem Přemkem Opavským. Centrální osmiboký prostor stavby se sedmi odstupňovanými opěráky byl doplněn dnes již nedochovanou obdélnou sakristií a přiléhající válcovou věžičkou. Spodní část kaple tvoří lomový kámen ukončený profilovanou římsou, horní část pak v dekorativní gotické vazbě režné cihly. Uvnitř torzálně dochovaný cyklus fresek patnácti znamení konce světa z 30. let 15. století. Za třicetileté války sloužila nekatolickým obřadům, a proto nazývána Švédskou kaplí.

mapa

kostel sv. Petra a Pavla

1.9.2018 1.9.2018 1.9.2018

Kostel založen v 1. polovině 13. století na místě staršího hradiska. Původně raně gotický objekt byl barokizován v 60. letech 18. století. Dochována gotická sakristie a v presbytáři sedile ze 14. století.

mapa

kostel sv. Jana Nepomuckého

1.9.2018 1.9.2018 1.9.2018 1.9.2018

Farní kostel v Kylešovicích vystavěn v letech 1994-95, vysvěcen roku 1995.

mapa

Štítina


kaple sv. Maří Magdalény

9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009

Hodnotná renesanční kaple z konce 16. století se soudobým inventářem.

mapa

Zábřeh


kostel

9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009 9.8.2009

mapa