obvod Praha 8

Seznam městských částí:
Bohnice, Dolní Chabry, Karlín, Kobylisy, Libeň, Troja

Bohnice


kostel sv. Petra a Pavla

O původním románském kostele pochází zprávy z roku 1158. Dnešní klasicistní podoba z přestavby provedené v roce 1805. Má půdorys řeckého kříže a věž v západním průčelí. Na hlavním oltáři obraz od Josefa Berglera z roku 1807, barokní křtitelnice je od J. Fundla.kostel sv. Václava

Pozdně secesní kostel z let 1911-16 vybudován podle projektu Václava Roštlapila v areálu Psychiatrické léčebny. Kostel má středovou věž vysokou 55 metrů. Na vnějším i vnitřním vybavení kostela se podíleli významní umělci té doby, např. Jakub Obrovský, Celestin Klouček, Franta Úprka, František Hergesell ml.Dolní Chabry


kostel sv. Jana Křtitele

Románský jednolodní kostel z 3. čtvrtiny 12. století s půlkruhovou apsidou a čtvercovou sakristií. Je vybudován z tesaných opukových kvádříků, prokládaných pískovcovými vrstvami. Loď je plochostropá, apsida sklenuta konchou, na ní nástěnná malba Krista ze 13. století. V 18. století ke kostelu přistavěna barokní kruchta a předsíň. Zařízení barokní, hlavní oltář rokokový z 18. století. Pod kostelem odkryty v letech 1973-74 základy rotundy z 1. poloviny 12. století a ještě staršího obdélného kostela z 11. století.Karlín


kostel sv. Cyrila a Metoděje

Novorománský kostel postavený v letech 1854-63 podle projektu Karla Rössnera jako pozdně románská basilika s příčnou lodí a dvěma věžemi. Průčelí je prolomeno kruhovým oknem a ozdobeno obloučkovou galerií se sochami Krista a českých patronů. Bronzovou reliéfní výzdobu železných vrat tří chrámových portálů vytvořil Josef Mánes. Interiér je bohatě zdoben malovanými okny, sochami a malbami s výjevy ze života Panny Marie, sv. Václava, sv. Cyrila a Metoděje, Krista a apoštolů.kostel Církve československé husitské

Původní židovská synagoga vybudovaná v roce 1861 v maurském a novorománském stylu byla v letech 1928-30 upravena Leopoldem Ehrmanem pro potřeby Církve československé husitské. Vnější vzhled synagogy zůstal zachován, roku 1999 byl podstatně změněn interiér. Toho roku bylo instalováno i dílo Františka Bílka – Meditace ke Křížové cestě – soubor osmadvaceti reliéfů z patinované pálené hlíny.kaple sv. Karla Boromejského

Stavbu kaple z roku 1865 v areálu kláštera boromejek vedl Petr Holeček. Jihozápadní strana kaple tvoří část Vítkovi ulice, je opatřena věžičkou se zvonem. Její interiér si zachoval ráz konce 19. století, i když po násilném vystěhování boromejek v 50. letech 20. století sloužil areál státní škole. V roce 2002 byla kaple poničena povodní.kaple

Kaple bývalého vojenského hřbitova postavena roku 1753. Je čtvercová s okrouhlým presbytářem, průčelí zakončeno segmentovým štítem, v jejímž vrcholu je vížka čtvercového půdorysu, ukončená nízkou bání. Interiér zaklenuta plackami a vyzdoben už sotva znatelnou freskovou malbou, představující české patrony a Korunování Panny Marie.Kobylisy


kostel sv. Terezie

Na místě dnešního kostela byla postavena kaple sv. Terezie v letech 1936-37 podle návrhu architekta Čeňka Vořecha. Vysvěcena byla 24. října 1937. Byla zamýšlena jen jako provizorium před stavbou velkého kostela, k čemuž z důvodů válečných a politických vůbec nedošlo.V roce 1997 proběhlo ve třech etapách rozšíření původního kostela podle návrhu arch. V. Maška. 23. října 2000 byl kostel znovu vysvěcen arcibiskupem Miloslavem Vlkem. V roce 2001 dostal chrám novou zvonici se třemi zvony se jmény Panna Maria Pomocnice křesťanů, sv. Jan Bosco a sv. Terezička a zvonkohru se čtrnácti zvonky.kostel U Jákobova žebříku

Kostel Českobratrské církve evangelické byl postaven v letech 1969-71 podle projektu švýcarského architekta Ernsta Giessela. Rekonstrukce kostela a stavba tříboké ocelové zvonice, která byla ke svatyni přistavěna, proběhla podle projektu architektů Schauflera a Roskovce, dokončena byla v roce 2000. Ve zvonici jsou umístěny dva zvony z dílny zbraslavského zvonaře Rudolfa Manouška. Varhany jsou dílem saského varhanáře Georga Wünninga.

kostel

Libeň


kostel sv. Vojtěcha

Kostel byl postaven v letech 1904-05 podle projektu arch. Emila Králíčka původně jako provizorium, které mělo sloužit šest let. Raně secesní stavba se systémem zděných svislých konstrukcí a dřevěných, složitě tvarovaných střešních vazníků má dřevěnou šestibokou věž na východní straně.synagoga

Bývalá synagoga byla postavena v roce 1956 v novorománském slohu. Z dnešní šedi fasády vystupuje jako připomínka původního poslání ve východní stěně kruhové okno s Davidovou šesticípou hvězdou a desky s desaterem.Troja


kaple sv. Kláry

Kaple postavena koncem 17. století zásluhou hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka a zasvěcena sv. Kláře, patronce a jmenovkyni stavebníkovy ženy Kláry Bernardiny, svobodné paní z Malzanu. Kapůle je prostá barokní stavba, upravená nejprve ve 2. polovině 19. století a podruhé po požáru v roce 1924, kdy dostala novou střechu s věžičkou, poslední opravou prošla v roce 2014. Interiér je velmi prostý, tvoří ho jediná místnost s cihlovou podlahou a s plochým stropem. Dnešní oltář byl pořízen někdy po roce 1924, obraz nad ním je barokní, představuje Nejsvětější Trojici s Pannou Marií a s františkánskými světci.


zpět na Prahu