okres Ústí nad Labem

Seznam obcí:
Arnultovice, Brozánky, Čermná, Čeřeniště, Dubice, Homole u Panny, Chabařovice, Chlumec, Krásný Les, Libouchec, Lipová, Petrovice, Povrly, Proboštov, Roudníky, Řehlovice, Stebno, Tašov, Telnice, Tisá, Trmice, Ústí nad Labem, Valtířov, Zubrnice, Žežice

Arnultovice


kostel Všech svatých

Původně gotický kostel, barokně přestavěn roku 1798. Trojboce uzavřený presbytář z 16. století má nárožní opěráky a je sklenut žebrovou síťovou klenbou. Plochostropá loď je obdélná a je členěna pilastry. Hranolová věž je vestavěna do západního průčelí.Brozánky


kostel sv. Václava

Původně gotický kostel z konce 14. století, loď přestavěna do dnešní podoby roku 1718. Stavba se skládá z obdélné barokní lodi s trojboce uzavřeným gotickým presbytářem a představěnou hranolovou věží s jehlancovou střechou. Loď sklenuta valenou klenbou s lunetami, presbytář sklenut křížovou žebrovou klenbou s paprsčitým závěrem. Hlavní oltář gotický z doby kolem roku 1500, restaurován roku 1718.Čermná


kostel sv. Mikuláše

Barokní kostel z 1. poloviny 18. století a věží z roku 1845. V roce 2008 opravena fasáda.Čeřeniště


kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

Kostel z roku 1936 s pseudorokokovými detaily. Je obdélný s polygonálně ukončeným presbytářem a štítovým průčelím s věžicí. Vnitřní zařízení novodobé. Kostel opraven roku 1970.Dubice


kostel sv. Barbory

Kostel postaven po roce 1579 jako protestantský a jako rodinná hrobka. Po roce 1643 byl přestavěn a roku 1820 upraven. Je jednolodní, obdélný, s polygonálním presbytářem a polygonální zvonicí nad lodí. Nad polokruhově zakončeným portálem v průčelí nika se sochou sv. Barbory ze 17. století. Průčelí zakončeno cenným pozdně renesančním štítem. Loď plochostropá, presbytář sklenut jedním polem křížové klenby, závěr paprsčitě. Vnitřní zařízení většinou barokní, socha sv. Barbory na hlavním oltáři pozdně gotická z 20. let 16. století.Homole u Panny


kostel sv. Pia V.

Klasicistní kostel z roku 1787, postaven na místě starší kaple z roku 1724. Je obdélný, jednolodní, s odsazeným polygonálním závěrem a severní sakristií, nad průčelím dřevěná zvonička. Uvnitř plochý strop. Hlavní oltář z roku 1895 se sochami sv. Barbory a sv. Doroty. Oltářní obraz starší, získaný údajně z Itálie roku 1724 pro původní kapli.Chabařovice


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původně gotický kostel, později v letech 1699-1701 od základu barokně přestavěn. Na hlavním oltáři dva obrazy od Petra Brandla. V sakristii gotická socha Madony z doby kolem roku 1525.Chlumec


kostel sv. Havla

Novogotický kostel z let 1847-52 od J. Katze a A. Schöcha na místě starší stavby. Do zdi kostela zazděny náhrobky z předcházejícího kostela. U bočního vchodu smírčí kříž, další dva v kostele.kaple Nejsvětější Trojice

Kaple z let 1690-91, od roku 1838 pod kaplí rodinná hrobka.Krásný Les


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Barokní kostel postaven v letech 1790-95 M. Reknem na místě staršího.Libouchec


kostel sv. Tří králů

Původně gotický kostel barokně přestavován v letech 1857 a 1898.Lipová


kostel sv. Martina

Původně gotický kostel, roku 1692 zbarokizovaný.Petrovice


kostel sv. Mikuláše

Barokní kostel v dnešní podobě z roku 1793 na místě dřívějších staveb. V roce 2005 vnitřek kostela včetně krovu po požáru vyhořelý.Povrly


kostel Navštívení Panny Marie

Kruhový kostel s věží z roku 1936.Proboštov


kostel sv. Jana Křtitele

Kostel původně gotický, roku 1670 barokně přestavěn, presbytář sklenut roku 1720, další stavební úpravy roku 1870. Je obdélný, s pravoúhle ukončeným presbytářem, s hranolovou představěnou věží s jehlancovou střechou. Presbytář sklenut valenou klenbou s lunetami, loď plochostropá. Hlavní oltář barokní z roku 1780 se sochami světců, dva boční oltáře rokokové z 2. poloviny 18. století, kazatelna z roku 1780, pozdně gotická kamenná křtitelnice.Roudníky


kostel sv. Václava

Pozdně gotický kostel s věží z roku 1607 a pískovcovým oltářem. Současná podoba je z roku 1711.Řehlovice


kostel Nejsvětější Trojice

Kostel původně zmiňovaný k roku 1352, věž je z roku 1383. Její původně jehlancová střecha nahrazena roku 1892 cibulovou. Kostel nově postaven roku 1741, fasády upraveny roku 1892. Barokní kostel je jednolodní, obdélný, s půlkruhově uzavřeným presbytářem a s gotickou hranolovou věží v průčelí. V presbytáři křížová klenba, v lodi valená klenba s lunetami a kruchta na dřevěných sloupech. Vnitřní zařízení barokní – hlavní oltář a kazatelna z roku 1725, boční oltáře vysvěceny roku 1798. Varhany jsou z roku 1826, opraveny v roce 1997. Velký zvon z roku 1535, za druhé světové války zrekvírován, po válce se vrátil.Stebno


kostel sv. Šimona a Judy

Barokní kostel z roku 1692, upraven kolem roku 1900. Přibližně čtvercový, s půlkruhově zakončeným presbytářem a hranolovou věží v průčelí. Věž kryta cibulovou bání, v přízemí portál s polosloupy. Loď plochostropá, presbytář sklenut křížovou klenbou. Na hlavním oltáři obraz sv. Šimona a Judy z roku 1898 od J. Heřmana, pískovcová křtitelnice z roku 1546 opravena roku 1908.Tašov


kaple sv. Maří Magdalény

Barokní kaple z roku 1707. Pětiboká centrální stavba, zevně členěná lizénovými rámci a polokruhovými okny, uvnitř koutovými zalomenými pilastry, sklenuta kupolí, krytou pětibokým jehlanem s polygonální lucernou ve vrcholu. Vnitřní zařízení se nedochovalo. Opravena byla v 90. letech 20. století.Telnice


kostel

Novogotický kostel z roku 1910.Tisá


kostel sv. Anny

Pozdně barokní kostel z roku 1786, zařízení pozdně rokokové.Trmice


kostel Narození Panny Marie

Původně barokní kostel z 18. století, přestavěný do dnešní podoby roku 1898 J. Stibralem. Je jednolodní, obdélný, s trojboce ukončeným presbytářem a s hranolovou věží, představěnou průčelí. Presbytář i loď sklenuty valenou klenbou s lunetami. Hlavní oltář barokní z roku 1726, portálový, sloupový, s obrazem Narození Panny Marie, obrazem Nejsvětější Trojice v nástavci a se sochami světců, restaurován roku 1936.evangelický kostel

Novogotický evangelický kostel z roku 1907. Slavnostní vysvěcení se konalo 1. listopadu 1907.Ústí nad Labem


kostel Nanebevzetí Panny Marie

Arciděkanský gotický trojlodní kostel postaven kolem roku 1318. K původnímu kostelu, kterým byl dnešní presbytář, a samostatné věži byla přistavěna v období jagelonské gotiky rozlehlá čtvercová loď se šesti 14-ti metrovými sloupy. Presbytář je sklenut křížovou žebrovou klenbou, trojlodí osmicípými hvězdovými klenbami. V době husitských válek byla zničena jeho věž a trojlodí. Obnoven byl na konci 15. století. Několik staletí byl kostel završen stanovou střechou, až v 80. letech 19. století byla vyměněna za sedlovou a kostel byl přestavěn novogoticky. Přestavba podle plánů architektů Josefa Mockera a Antona Webera proběhla v letech 1884-90 a 1897-1901. Horní část věže byla upravena do dnešní štíhlé novogotické podoby, čelo věže bylo obohaceno o nový portál hlavního vchodu a nad presbytářem byla vztyčena věžička. V horních patrech věže bylo až do roku 1917 osm zvonů. Dnes jsou zde pouze tři – Zuzana, Willebort a Jan Hus. Pocházejí z let 1519-96. Při náletu v dubnu 1945 byl kostel silně poškozen bombardováním a věž se vychýlila asi o 2 metry od svislé osy ve výšce 65m. Oprava kostela byla dokončena v roce 1956. Poslední velká oprava byla provedena v letech 1987-94. V interiéru kostela je gotický křídlový oltář z roku 1498, před ním je nově postaven oltář se skleněnou nohou, jehož autorem návrhu je ing. arch. Michael Gabriel a realizátorem skleněné části je akad. malíř Ivo Rozsypal. Oltář byl slavnostně posvěcen 18. prosince 1994 litoměřickým biskupem Josefem Kouklem.kostel apoštola Pavla

Novorománský kostel postavili ústečtí protestanti. Je pozoruhodný ozdobnou cihlovou fasádou, užitím betonových prefabrikátů na klenbu lodi a stylově jednotným vnitřním vybavením. Vysvěcen byl v roce 1906. Z původních tří zvonů zbyl pouze největší, s vyobrazením Martina Luthera.kostel sv. Vojtěcha

Barokní kostel s dominikánským klášterem postavil v letech 1715-1730 Octavio Broggio na místě původní ho románského kostela z roku 1070. Je to jednolodní obdélná stavba s pravoúhle uzavřeným presbytářem, má dvě hranolové věže v nárožních ústupcích po stranách. Presbytář a loď sklenuty jsou plackou. Původní barokní vybavení vyjma oltářních obrazů bylo zničeno v 50. letech 20. století. Po opravě kostela kolem roku 1970, byly zde v roce 1972 instalovány nové třímanuálové koncertní varhany, druhé největší v České republice.v části Církvice

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Z původního gotického kostela, zmiňovaného roku 1352, zbyla snad jen kamenná křtitelnice ze 16. století. Současný barokní kostel je z roku 1701. Z této doby pochází také hlavní barokní sloupový oltář, titulní obraz je z roku 1853. Hrázděná zvonice u kostela z 19. století je jediná tohoto typu v Čechách. Hranolovitá věžová stavba v ohradní zdi má v hrázděném zdivu umístěny dvojice lomených oken. Na čtyřboké jehlancové střeše je polygonální zvonice s jehlancovou stříškou.v části Krásné Březno

kostel sv. Floriána

Zámecký, goticko-renesanční kostel postavil Hans Boge z Pirny v letech 1597-1603. Sestupuje se k němu po schodech, protože je po sesuvu půdy pod úrovní terénu. Kostel má pozdně gotické kružby, síťovou žebrovou klenbu a portály s diamantovým řezem. Hlavní oltář pochází z roku 1605.v části Mojžíř

kostel sv. Šimona a Judy

Původně gotický kostel, opravený v letech 1593-98 pány z Býnova. Přestavěn byl roku 1846 a renovován v roce 1877.v části Předlice

kostel sv. Josefa

Novogotický kostel z let 1905-06.v části Skorotice

kostel sv. Václava

Barokní kostel z let 1748-55 přestavěn z původního kostela doloženého v roce 1352. Jedno z oken je zdobeno obrazem ústecké Madony.v části Střekov

kostel Nejsvětější Trojice

Novobarokní kostel z let 1901-03.v části Svádov

kostel sv. Jakuba Většího

Pozdně gotický kostel. Presbytář postaven roku 1477, loď se síťovou klenbou dokončena až roku 1606. Z té doby pochází i věž a sakristie. Hodnotné vnitřní zařízení – pískovcový oltář s alabastrovou výzdobou, renesanční kazatelna, mramorová křtitelnice – vesměs práce kameníků z německé Pirny.v části Vaňov

kostel sv. Josefa

Kostel nechal postavit v roce 1939 Georg Schicht.v části Všebořice

kostel sv. Mikuláše

Kostel připomínán v roce 1352. Přestavěn byl v raně barokním slohu v roce 1694. Hranolová věž v průčelí byla postavena v letech 1698-1702. Kostel byl elkově přestavěn ještě v roce 1858.Valtířov


kostel sv. Václava

Kostel postaven v letech 1573-74 v gotickorenesančním slohu. V letech 1780-83 byl upraven v pozdně barokním slohu.Zubrnice


kostel sv. Maří Magdalény

Původně gotický kostel, barokně přestavěný v letech 1723-39 stavitelem italského původu Octaviem Broggiem. Z původní gotické části kostela se zachovalo obvodové zdivo presbytáře vč. opěrných oblouků a zdivo východních dvou polí lodi. Kostel je obdélný, s trojboce uzavřeným presbytářem, novější hranolovou věží po severní straně a sakristií po severní straně presbytáře. Loď i presbytář sklenuty valenou klenbou s lunetami. Zařízení novodobé, oltářní obraz sv. Maří Magdalény od F. Kranze z roku 1873. V letech 1913-14 byla stará dřevěná zvonice stojící u jižní stěny snesena a nahrazena novou věží. Věž i sanktusník kostela jsou bez zvonu, ale v lucerně věže je jeden z mála funkčních hodinových strojů s litinovými cimbály.kaple Nejsvětější Trojice

Kaple byla přemístěna ze zaniklých Žichlic v roce 1992. Zděný presbytář je z roku 1719 a hrázděná loď z roku 1753. Objekt opraven v letech 1993-95.Žežice


kostel sv. Petra a Pavla

Kostel s pozdně gotickým presbytářem. Loď a věž jsou barokní z roku 1780. V interiéru pískovcová křtitelnice z roku 1575.